مقالات

فولادهای ابزار سردکار

فولادهای ابزار سردکار در قالبها و ابزار سردکار که درآنها مقاومت سایشی و چقرمگی مهم است به کار میروند. مهمترین…

فروش فولاد گرمکار راستین ساختار

فولادهای گرمکار

این فولادها در گروه فولادهای ابزار قرار دارند که کاربرد آن ها بیشتر برای ساخت و شکل دهی مواد اصلی…

فروش تیر آهن آرسینکو

تیر آهن

تیرآهن ها به دو شکل مختلف یعنی دو سطح مقطع به شکل های حروف انگلیسی I   و H   تولید میشوند.…