فولاد های آلیاژی

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو ( rsinco ) با لیست قیمت های بروز فولادهای آلیاژی در خدمت شماست.

قیمت میلگرد CK45

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد CK45
۱۲ یزد کیلوگرم ۲۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۱۴ یزد کیلوگرم ۲۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۱۶ یزد کیلوگرم ۲۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۱۸ یزد کیلوگرم ۲۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۲۰ یزد کیلوگرم ۱۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۲۲ یزد کیلوگرم ۱۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۲۴ یزد کیلوگرم ۱۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۲۶ یزد کیلوگرم ۱۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۲۸ یزد کیلوگرم ۱۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۳۰ یزد کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45 ۳۵ یزد کیلوگرم
۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45 ۴۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۴۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۵۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45 ۵۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۶۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۶۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۷۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۷۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۸۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۸۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45
۹۰ یزد
کیلوگرم ۱۹۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45
۹۵ یزد
کیلوگرم ۱۹۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45
۱۰۰ یزد
کیلوگرم ۱۹۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45
۱۲۰ یزد
کیلوگرم ۱۹۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45
۱۳۰ یزد
کیلوگرم ۱۹۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۱۴۰-۲۰۰ یزد کیلوگرم ۲۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد CK45 ۱۴۰-۴۹۰ اسفراین کیلوگرم ۲۴۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد CK45 ۵۰۰-۸۵۰ اسفراین کیلوگرم ۲۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۵

قیمت ورق CK45

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول ضخامت (میلیمتر) ابعاد (میلیمتر) واحد قیمت (ریال)
تاریخ به روز رسانی
ورق CK45 ۸ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۲۱۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
ورق CK45 ۱۰ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۲۱۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
ورق CK45 ۱۲ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۲۱۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
ورق CK45 ۱۵ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
ورق CK45 ۲۰ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
ورق CK45 ۲۵ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
ورق CK45 ۳۰ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵

آرسینکو ارائه کننده فولاد CK45

 

قیمت میلگرد MO40

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول
سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد MO40 ۱۲ یزد کیلوگرم ۳۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۱۴ یزد کیلوگرم ۳۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۱۶ یزد کیلوگرم ۳۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۱۸ یزد کیلوگرم ۳۰۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۲۰ یزد کیلوگرم ۲۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۲۲ یزد کیلوگرم ۲۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۲۴ یزد کیلوگرم ۲۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۲۶ یزد کیلوگرم ۲۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۲۸ یزد کیلوگرم
۲۹۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۳۰ یزد کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۳۵ یزد کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۴۰ یزد کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۴۵ یزد کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۵۰ یزد کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۵۵ یزد کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۶۰ یزد
کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۶۵ یزد
کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۷۰ یزد کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۷۵ یزد
کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۸۰ یزد
کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۸۵ یزد
کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۹۰-۱۳۵ یزد
کیلوگرم ۲۹۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۱۴۰-۲۰۰ یزد
کیلوگرم ۲۹۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد MO40 ۱۴۰-۴۹۰ اسفراین
کیلوگرم ۲۷۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد MO40 ۵۰۰-۱۲۰۰ اسفراین
کیلوگرم ۲۹۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴

آرسینکو فعال در زمینه ارائه فولاد MO40

قیمت میلگرد ST52

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا جهت تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول
سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد ST52 ۲۰ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۲۲ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۲۴ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۲۶ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۲۸ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۳۰ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۳۵ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۴۰ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۴۵ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۵۰ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۵۵ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۶۰ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۶۵ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۷۰ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۷۵ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۸۰ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۸۵ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۹۰ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۹۵ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۱۰۰ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۱۰۵ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۱۱۰ زد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۱۱۵ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۱۲۰ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۱۲۵ یزد
کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴
میلگرد ST52 ۱۳۰-۲۰۰ یزد کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۱۴

ارسینکو ارائه کننده فولاد ST52

قیمت میلگرد VCN

قیمت ها جهت برآورد هزینه ها می باشد، لطفا جهت تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد VCN100 ۵ اروپا- ترانس
کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN150 ۸ اروپا -ترانس
کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN150 ۱۰ اروپا – ترانس
کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN200 ۱۲ اروپا کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN150 ۱۶ چین- یزد کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN200
۲۰ چین ـ یزد کیلوگرم
۵۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN150 ۲۰-۱۰۰ چین ـ یزد کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN150 ۱۰۰-۲۰۰ چین ـ یزد کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN200 ۲۰-۱۰۰ چین ـ یزد
کیلوگرم ۵۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵
میلگرد VCN200 ۱۰۰-۲۰۰ چین ـ یزد کیلوگرم ۵۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۷/۰۵

آرسینکو تأمین کننده فولاد VCN

قیمت میلگرد SPK

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد SPK ۱۰-۳۰ آلمانی کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد SPK ۳۵-۸۰ چین
کیلوگرم
۶۰۰,۰۰۰
۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد SPK ۸۰-۲۰۰ چین کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد SPK ۲۰۰-۳۶۰ چین-اسفراین
کیلوگرم
۶۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد SPK ۳۶۰-۴۵۰ چین-اسفراین کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۶/۲۹

ارسینکو تأمین کننده فولاد SPK

قیمت میلگرد 1.2344

قیمت ها جهت براورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روز رسانی
میلگرد 1.2344 ۱۲-۲۰ اسلونی کیلوگرم ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد 1.2344
۲۰-۱۰۰ یزد
کیلوگرم
۸۰۰,۰۰۰
۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد 1.2344
۱۰۰-۲۰۰ یزد
کیلوگرم
۸۰۰,۰۰۰
۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد 1.2344
۲۰۰-۴۰۰ چین
کیلوگرم
۸۰۰,۰۰۰
۹۹/۰۶/۲۹
میلگرد 1.2344 ۴۰۰-۶۵۰ چین کیلوگرم ۸۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۶/۲۹

آرسینکو فعال در زمینه تأمین و تدارک فولاد گرمکار

جهت اطلاع از قیمت و موجودی سایر محصولات، تماس بگیرید.

 

اطلاعات فنی فولاد آلیاژی