فولاد های آلیاژی

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو ( rsinco ) با لیست قیمت های بروز فولادهای آلیاژی در خدمت شماست.

قیمت میلگرد CK45

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد CK45
۱۲ یزد کیلوگرم ۱۷۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۱۴ یزد کیلوگرم ۱۷۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۱۶ یزد کیلوگرم ۱۷۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۱۸ یزد کیلوگرم ۱۷۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۲۰ یزد کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۲۲ یزد کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۲۴ یزد کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۲۶ یزد کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۲۸ یزد کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۳۰ یزد کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۳۵ یزد کیلوگرم
۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۴۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۴۵ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۵۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۵۵ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۶۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۶۵ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۷۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۷۵ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۸۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۸۵ یزد
کیلوگرم ۱۶۴٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۹۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۹۵ یزد
کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۱۰۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۱۰۵ یزد
کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45
۱۱۰ یزد
کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۱۲۰ یزد کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۱۳۰ یزد کیلوگرم ۱۶۵٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد CK45 ۱۴۰-۲۰۰ یزد کیلوگرم ۱۶۸٬۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵

قیمت ورق CK45

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول ضخامت (میلیمتر) ابعاد (میلیمتر) واحد قیمت (ریال)
تاریخ به روز رسانی
ورق CK45 ۸ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۸۹,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
ورق CK45 ۱۰ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
ورق CK45 ۱۲ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
ورق CK45 ۱۵ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
ورق CK45 ۲۰ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
ورق CK45 ۲۵ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
ورق CK45 ۳۰ ۶۰۰۰ * ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵

آرسینکو ارائه کننده فولاد CK45

 

قیمت میلگرد MO40

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول
سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد MO40 ۱۲ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۱۴ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۱۶ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۱۸ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۲۰ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۲۲ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۲۴ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۲۶ یزد کیلوگرم ۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۲۸ یزد کیلوگرم
۲۳۰٬۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۳۰ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۳۵ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۴۰ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۴۵ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/‍۲۴
میلگرد MO40 ۵۰ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۵۵ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۶۰ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۶۵ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۷۰ یزد کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۷۵ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۸۰ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۸۵ یزد
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۹۰-۱۳۵ یزد
کیلوگرم ۲۳۶,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۱۴۰-۲۰۰ یزد
کیلوگرم ۲۳۳,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۱۴۰-۵۰۰ اسفراین
کیلوگرم ۱۸۵,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴
میلگرد MO40 ۵۱۰-۷۰۰ اسفراین
کیلوگرم ۱۹۵,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۲۴

آرسینکو فعال در زمینه ارائه فولاد MO40

قیمت میلگرد ST52

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا جهت تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول
سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد ST52 ۲۰ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۲۲ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۲۴ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۲۶ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۲۸ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۳۰ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۳۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۴۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۴۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۵۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۵۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۶۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۶۵ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۷۰ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۷۵ یزد کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۸۰ یزد
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۸۵ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۹۰ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۹۵ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۱۰۰ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۱۰۵ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۱۱۰ زد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۱۱۵ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۱۲۰ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۱۲۵ یزد
کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد ST52 ۱۳۰-۲۰۰ یزد کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵

ارسینکو ارائه کننده فولاد ST52

قیمت میلگرد VCN

قیمت ها جهت برآورد هزینه ها می باشد، لطفا جهت تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد VCN100 ۵ اروپا- ترانس
کیلوگرم ۵۵۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN150 ۸ اروپا -ترانس
کیلوگرم ۵۵۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN150 ۱۰ اروپا – ترانس
کیلوگرم ۵۵۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN200 ۱۲ اروپا کیلوگرم ۴۷۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN150 ۱۶ اکراین – چین کیلوگرم ۴۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN200
۲۰ چین ـ یزد کیلوگرم
۴۹۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN150 ۲۰-۱۰۰ چین ـ یزد کیلوگرم ۴۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN150 ۱۰۰-۲۰۰ چین ـ یزد کیلوگرم ۴۳۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN200 ۲۰-۱۰۰ چین ـ یزد
کیلوگرم ۴۹۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵
میلگرد VCN200 ۱۰۰-۲۰۰ چین ـ یزد کیلوگرم ۴۹۰,۰۰۰ ۹۹/۰۵/۰۵

آرسینکو تأمین کننده فولاد VCN

قیمت میلگرد SPK

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد SPK ۱۰-۳۰ آلمانی کیلوگرم ۷۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد SPK ۳۵-۸۰ یزد
کیلوگرم
۴۵۰,۰۰۰
۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد SPK ۸۰-۲۰۰ یزد کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد SPK ۲۰۰-۳۶۰ چین
کیلوگرم
۵۶۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد SPK ۳۶۰-۴۵۰ چین کیلوگرم ۵۶۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۱۷

ارسینکو تأمین کننده فولاد SPK

قیمت میلگرد 1.2344

قیمت ها جهت براورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روز رسانی
میلگرد 1.2344 ۱۲-۲۰ اسلونی کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد 1.2344
۲۰-۱۰۰ یزد
کیلوگرم
۶۶۰,۰۰۰
۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد 1.2344
۱۰۰-۲۰۰ یزد
کیلوگرم
۶۶۰,۰۰۰
۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد 1.2344
۲۰۰-۴۰۰ چین
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۹/۰۴/۱۷
میلگرد 1.2344 ۴۰۰-۶۵۰ چین کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۹/۰۴/۱۷

آرسینکو فعال در زمینه تأمین و تدارک فولاد گرمکار

جهت اطلاع از قیمت و موجودی سایر محصولات، تماس بگیرید.

 

اطلاعات فنی فولاد آلیاژی