فولاد های آلیاژی

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو ( rsinco ) با لیست قیمت های بروز فولادهای آلیاژی در خدمت شماست.

قیمت میلگرد CK45

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد CK45
۱۲ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۱۴ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۱۶ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۱۸ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۲۰ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۲۲ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۲۴ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۲۶ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۲۸ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۳۰ یزد کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۳۵ یزد کیلوگرم
۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۴۰ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۴۵ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۵۰ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۵۵ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۶۰ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۶۵ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۷۰ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۷۵ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۸۰ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۸۵ یزد
کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۹۰ یزد
کیلوگرم ۷۴,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۹۵ یزد
کیلوگرم ۷۴,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۱۰۰ یزد
کیلوگرم ۷۴,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۱۰۵ یزد
کیلوگرم ۷۴,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45
۱۱۰ یزد
کیلوگرم ۷۴,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۱۱۵ یزد کیلوگرم ۷۴,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۱۲۰ یزد کیلوگرم ۷۴,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد CK45 ۱۳۰-۲۰۰ یزد کیلوگرم ۷۴,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰

ارسینکو ارائه کننده فولاد ck45

قیمت میلگرد MO40

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول
سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد MO40 ۱۲ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۱۴ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۱۶ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۱۸ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۲۰ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۲۲ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۲۴ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۲۶ یزد کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۲۸ یزد کیلوگرم
۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۳۰ یزد کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۳۵ یزد کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۴۰ یزد کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۴۵ یزد کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۵۰ یزد کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۵۵ یزد کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۶۰ یزد
کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۶۵ یزد
کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۷۰ یزد کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۷۵ یزد
کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۸۰ یزد
کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۸۵ یزد
کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۹۰-۱۳۵ یزد
کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۱۴۰-۲۰۰ یزد
کیلوگرم ۱۱۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۲۰۰-۴۵۰ اصفهان
کیلوگرم ۹۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد MO40 ۵۰۰-۶۰۰ اصفهان
کیلوگرم ۹۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰

آرسینکو فعال در زمینه ارائه فولاد mo40

قیمت میلگرد ST52

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا جهت تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول
سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد ST52 ۲۰ یزد کیلوگرم ۷۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۲۲ یزد کیلوگرم ۷۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۲۴ یزد کیلوگرم ۷۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۲۶ یزد کیلوگرم ۷۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۲۸ یزد کیلوگرم ۷۷,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۳۰ یزد کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۳۵ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۴۰ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۴۵ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۵۰ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۵۵ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۶۰ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۶۵ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۷۰ یزد کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۷۵ یزد کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۸۰ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۸۵ یزد
کیلوگرم ۸۲,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۹۰ یزد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۹۵ یزد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۱۰۰ یزد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۱۰۵ یزد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۱۱۰ زد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۱۱۵ یزد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۱۲۰ یزد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۱۲۵ یزد
کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد ST52 ۱۳۰-۲۰۰ یزد کیلوگرم ۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰

ارسینکو ارائه کننده فولاد st52

قیمت میلگرد VCN

قیمت ها جهت برآورد هزینه ها می باشد، لطفا جهت تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد VCN100 ۵ اروپا- ترانس
کیلوگرم ۳۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد VCN1200 ۸ اروپا -ترانس
کیلوگرم ۳۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد VCN150 ۱۰ اروپا – ترانس
کیلوگرم ۳۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد VCN200 ۱۲ اروپا کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد VCN150 ۱۶ اکران – چین کیلوگرم ۱۸۵,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد VCN200
۱۸ اکراین ـ چین
کیلوگرم
۲۲۰,۰۰۰
۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد VCN150 ۲۰-۱۰۰ چین ـ اصفهان
کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد VCN150 ۱۰۰-۲۰۰ چین ـ اصفهان
کیلوگرم ۱۸۵,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد VCN200 ۲۰-۱۰۰ چین ـ اصفهان
کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد VCN200 ۱۰۰-۲۰۰ چین – اصفهان کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱

آرسینکو تأمین کننده فولاد vcn

قیمت میلگرد SPK

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد SPK ۱۰-۳۰ چین کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد SPK ۳۵-۸۰ چین
کیلوگرم
۴۸۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد SPK ۸۰-۲۰۰ چین کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد SPK ۲۰۰-۳۶۰ اصفهان
کیلوگرم
۴۲۵,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد SPK ۳۶۰-۴۵۰ چین کیلوگرم ۴۲۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰

ارسینکو تأمین کننده فولاد spk

قیمت میلگرد 1.2344

قیمت ها جهت براورد هزینه می باشد، لطفا برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

نام محصول سایز (میلیمتر) کارخانه
واحد قیمت (ریال) تاریخ به روز رسانی
میلگرد 1.2344 ۱۲-۲۰ چین کیلوگرم ۵۲۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد 1.2344
۲۰-۱۰۰ چین
کیلوگرم
۵۲۰,۰۰۰
۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد 1.2344
۱۰۰-۲۰۰ چین
کیلوگرم
۵۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۲۰
میلگرد 1.2344
۲۰۰-۴۰۰ اصفهان
کیلوگرم
۵۲۵,۰۰۰
۹۷/۱۱/۲۱
میلگرد 1.2344 ۴۰۰-۶۵۰ اصفهان کیلوگرم ۵۳۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۱

آرسینکو فعال در زمینه تأمین و تدارک فولاد گرمکار

جهت اطلاع از قیمت و موجودی سایر محصولات، تماس بگیرید.

 

اطلاعات فنی فولاد آلیاژی