فولاد های آلیاژی

جهت کسب اطلاعات فنی در مورد فولادهای آلیاژی می توانید به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید.

ترکیبات شیمیایی فولاد ck45                                         کاربرد فولاد ck45

ترکیبات شیمیایی فولاد mo40                                        کاربرد فولاد mo40

ترکیبات شیمیایی فولاد st52                                          کاربرد فولاد st52

ترکیبات شیمیایی فولاد vcn                                           کاربرد فولاد vcn

ترکیبات شیمیایی فولاد vcn150                                      کاربرد فولاد vcn150

ترکییبات شیمیایی فولاد vcn200                                     کاربرد فولاد vcn200

ترکیبات شیمیایی فولاد spk                                           کاربرد فولاد spk

ترکیبات شیمیایی فولاد spkr                                          کاربرد فولاد spkr

ترکیبات شیمیایی فولاد سردکار                                      کاربرد فولاد سردکار

ترکیبات شیمیایی فولاد گرمکار                                       کاربرد فولاد گرمکار

ترکیبات شیمیایی فولاد فنر                                           کاربرد فولاد فنر

ترکیبات شیمیایی فولاد سمانته                                     کاربرد فولاد سمانته

ترکیبات شیمیایی فولاد 1.2344                                     کاربرد فولاد 1.2344