استنلس استیل

قیمت ها جهت براورد هزینه می باشد، برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

لیست قیمت استنلس استیل

قیمت میلگرد استیل 304

نام محصول
سایز آلیاژ واحد قیمت (ریال)
تاریخ به روزرسانی
میلگرد استیل
۳ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۶ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۸ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۱۲ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۱۴ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۱۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۲۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۲۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۳۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۵۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۵۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۶۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۶۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶
میلگرد استیل ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۷۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۱۶

آرسینکو تأمین کننده میلگرد استیل 304

قیمت میلگرد استیل 316

نام محصول سایز آلیاژ واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد استیل ۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۱۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۱۴ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۱۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۱۶ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۲۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۲۸ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۳۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۳۶ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۴۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۵۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۵۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۶۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۶۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۷۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل
۸۰
۳۱۶
کیلوگرم
۷۸۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل
۸۵
۳۱۶
کیلوگرم
۷۹۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل ۹۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۷۹۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل
۱۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۸۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷
میلگرد استیل
۱۳۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۸۱۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۷

آرسینکو فعال در زمینه فروش میلگرد 316

قیمت میگرد استیل 310

نام محصول سایز آلیاژ واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد استیل ۶ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
میلگرد استیل ۱۰ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
میلگرد استیل ۱۲ ۳۱۰ کیلوگرم ۹۸/۰۲/۰۲
میلگرد استیل ۱۵ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
میلگرد استیل ۱۸ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
میلرد استیل ۲۵ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
میلگرد استیل ۴۰ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
میلگرد استیل ۴۵ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
میلگرد استیل ۶۰ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو فعال در زمینه فروش میلگرد استیل نسوز

قیمت ورق استیل 304

نام محصول ضخامت ابعاد واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
ورق استیل ۳۰۴ ۱ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۳۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۰۴ ۱/۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۲۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۰۴
۲ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۲۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۰۴ ۲/۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۲۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۰۴
۰/۴ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
ورق استیل ۳۰۴
۰/۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
ورق استیل ۳۰۴
۰/۶ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
ورق استیل ۳۰۴
۰/۷ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
ورق استیل ۳۰۴
۰/۸ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
ورق استیل ۳۰۴
۱/۲۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲
ورق استیل ۳۰۴
۱/۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۲/۰۲

آرسینکو ارائه کننده ورق استیل 304 با ضخامت های استاندارد

قیمت ورق استیل 316

نام محصول ضخامت ابعاد واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
ورق استیل ۳۱۶
۱ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۶۶۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۱/۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۲ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ کیلوگرم ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۲/۵ ۱۵۰۰*۶۰۰۰ کیلوگرم ۴۹۰,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۳ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۴ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۶ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۸ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۱۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۶۷۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۱۲ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم ۶۷۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱
ورق استیل ۳۱۶
۱۵
۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم
۶۸۵,۰۰۰ ۹۸/۰۱/۳۱

آرسینکو فعال در زمینه تأمین و تدارک ورق استیل 316 با ضخامت های استاندارد

جهت استعلام قیمت سایر محصولات، تماس بگیرید.

 

اطلاعات فنی استنلس استیل