استنلس استیل

قیمت ها جهت براورد هزینه می باشد، برای تأیید نهایی با دفتر تماس بگیرید.

لیست قیمت استنلس استیل

قیمت میلگرد استیل 304

نام محصول
سایز آلیاژ واحد قیمت (ریال)
تاریخ به روزرسانی
میلگرد استیل
۳ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۶ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۸ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۲ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۴ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۲۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۲۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۳۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۵۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۵۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۶۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۶۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۹۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۰۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۱۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۲۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۳۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۴۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۵۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۶۰
۳۰۴
کیلوگرم
۶۵۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹

آرسینکو تأمین کننده میلگرد استیل 304

قیمت میلگرد استیل 316

نام محصول سایز آلیاژ واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد استیل ۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۴ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۶ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۲۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۲۸ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۳۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۳۶ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۴۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۵۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۵۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۶۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۶۵ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۷۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۸۰
۳۱۶
کیلوگرم
۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۸۵
۳۱۶
کیلوگرم
۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۹۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۷۵۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۷۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۳۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۷۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۱۵۵ ۳۱۶ کیلوگرم
۷۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۲۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۷۸۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل
۲۸۰ ۳۱۶ کیلوگرم
۷۸۰,۰۰۰
۹۷/۱۲/۱۹

آرسینکو فعال در زمینه فروش میلگرد 316

قیمت میگرد استیل 310

نام محصول سایز آلیاژ واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
میلگرد استیل ۶ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۰ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۲ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۵ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۱۸ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلرد استیل ۲۵ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۴۰ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۴۵ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
میلگرد استیل ۶۰ ۳۱۰ کیلوگرم ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو فعال در زمینه فروش میلگرد استیل نسوز

قیمت ورق استیل 304

نام محصول ضخامت ابعاد واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
ورق استیل ۳۰۴ ۱ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۲۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴ ۱/۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۹۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۲ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۹۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴ ۲/۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۱۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۰/۴ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۰/۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۰/۶ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۰/۷ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۰/۸ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۱/۲۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹
ورق استیل ۳۰۴
۱/۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برگ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۹

آرسینکو ارائه کننده ورق استیل 304 با ضخامت های استاندارد

قیمت ورق استیل 316

نام محصول ضخامت ابعاد واحد قیمت (ریال) تاریخ به روزرسانی
ورق استیل ۳۱۶
۱ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۸۵,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۱/۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۲ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۲/۵ ۱۵۰۰*۶۰۰۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۳ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۷۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۴ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۵ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۶ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۸ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۱۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۱۲ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰
ورق استیل ۳۱۶
۱۵
۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم
۵۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۰

آرسینکو فعال در زمینه تأمین و تدارک ورق استیل 316 با ضخامت های استاندارد

جهت استعلام قیمت سایر محصولات، تماس بگیرید.

 

اطلاعات فنی استنلس استیل