آهن آلات

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو ( rsinco ) با لیست قیمت های بروز آهن آلات در خدمت شماست.

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

لیست قیمت تیرآهن IPE

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۷/۲۲

نام محصول کارخانه تولیدکننده ترخیص واحد قیمت(ریال)
تیرآهن ۱۲ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۶٬۴۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۴ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۷٬۷۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۴
ابهر کف بنگاه شادآباد شاخه ۵٬۹۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۴ فایکو
کف بنگاه شادآباد شاخه ۵٬۹۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۶ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۷٬۷۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۶
اصفهان
کف بنگاه شادآباد
شاخه
۸٬۷۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۸ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۸ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۹٬۴۰۰٬۰۰۰
نیرآهن ۲۰ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۴٬۱۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۰
فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۲ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۶٬۵۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۲ آریان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۴ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۴ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه
تیرآهن ۲۷ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۳۰ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۳۰,۱۰۰,۰۰۰

آرسینکو  تأمین کننده تیرآهن ipe

قیمت میلگرد آجدار A3

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۷/۲۲

نام محصول کارخانه تولیدکننده ترخیص واحد قیمت(ریال) وزن هرشاخه 6 متری(کیلوگرم)
میلگرد آجدار ۸ کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲/۵
میلگرد آجدار ۱۰
کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۲۵۰ ۳/۷
میلگرد آجدار ۱۲
کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۳,۰۵۰ ۵/۵
میلگرد آجدار ۱۴
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۷۵۰ ۷
میلگرد آجدار ۱۴
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۲,۰۰۰ ۷
میلگرد آجدار ۱۶
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۷۰۰ ۹/۵
میلگرد آجدار ۱۶ آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۲,۷۰۰ ۹/۵
میلگرد آجدار ۱۸
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۲۰۰ ۱۲
میلگرد آجدار ۱۸
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۹۰۰ ۱۲
میلگرد آجدار ۲۰
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۴۰۰ ۱۵
میلگرد آجدار ۲۰
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۹۰۰ ۱۵
میلگرد آجدار ۲۲
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران
کیلوگرم
۴۱,۲۰۰
۱۸
میلگرد آجدار ۲۲
آریاذوب ـ شاهرود
کف بنگاه تهران
کیلوگرم
۴۱,۹۰۰
۱۸
میلگرد آجدار ۲۵
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۳۰۰ ۲۳/۵
میلگرد آجدار ۲۵
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۲,۷۰۰ ۲۳/۵
میلگرد آجدار ۲۸
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۰,۸۰۰ ۲۹
میلگرد آجدار ۲۸
امیرکبیر ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۹۰۰ ۲۹
میلگرد آجدار ۳۲
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۱,۴۰۰ ۳۸
میلگرد آجدار ۳۲
امیرکبیر ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۳,۶۰۰ ۳۸

فروش میلگرد آجدار ارسینکو

قیمت نبشی

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۷/۲۲

نام محصول ترخیص واحد قیمت(ریال) وزن هر شاخه 6 متری(کیلوگرم)
نبشی ۳ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۵,۲۰۰ ۹
نبشی ۳ سبک اسپیرال
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم ۴۸,۵۰۰ ۹
نبشی ۳ سپهر تهران
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴,۴۰۰ ۹
نبشی ۳ اسپیرال اصفهان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۲۰۰ ۶
نبشی ۴ شکفته مشهد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴,۸۰۰ ۱۴
نبشی ۴ ابهر زنجان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۳۰۰ ۱۴
نبشی ۴ نستا تهران
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۳,۹۰۰  ۱۴
نبشی ۴ اسپیرال اصفهان کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۸,۰۰۰  ۱۴
نبشی ۵ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴,۸۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ آریا استیل کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۵۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ ماهان ذوب
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۲۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ آریان فولاد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۸۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ یاوران زنجان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۶۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۶ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴,۸۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۸۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۳۲/۵
نبشی ۶ یاوران زنجان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۶۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ منظومه اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۶۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۷ آریان فولاد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۰۰۰ ۴۴
نبشی ۸ ابهر زنجان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۱۰۰ ۵۷/۵
نبشی ۸ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳,۵۰۰ ۵۷/۵
نبشی ۱۰ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۲,۷۰۰ ۹۰
نبشی ۱۰ فولاد اشتهارد
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۲,۳۰۰ ۹۰
نبشی ۱۲ مگا استیل کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۲,۴۰۰ ۱۲۵
نبشی ۱۲ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۲,۷۰۰ ۱۲۵
نبشی ۱۵ بلند اریان کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
 ۷۴,۰۰۰ ۲۰۲

فروش نبشی st37 آرسینکو

قیمت ناودانی

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۷/۲۲

نام محصول ترخیص واحد قیمت(ریال)
ناودانی ۵ اسپیرال اصفهان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
ناودانی ۶ سبک اسپیرال
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۵۰۰
ناودانی ۶ دهشیر یزد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳٬۱۰۰
ناودانی ۶ شکفته مشهد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۸۰۰
ناودانی ۸ شکفته مشهد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۸۰۰
ناودانی ۸ فولاد تهران کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۴۰۰
ناودانی ۱۰شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۸۰۰
ناودانی ۱۰ دهشیر یزدی
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۳٬۱۰۰
ناودانی ۱۰ فراد تهران
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۳٬۲۰۰
ناودانی ۱۲ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۸۰۰
ناودانی ۱۲ آریان فولاد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۰۰۰
ناودانی ۱۲ ناب تبریز
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۵٬۵۰۰
ناودانی ۱۴ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰
ناودانی ۱۴ بلند اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۸۰۰
ناودانی ۱۴ بلند ابهر سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
ناودانی ۱۶ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۸۰۰
ناودانی ۱۶ بلند فایکو سنگین
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸٬۵۰۰
ناودانی ۱۸ بلند ابهر
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۵۵٬۰۰۰
ناودانی ۱۸ بلند روسی کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۸٬۰۰۰
ناودانی ۱۸ بلند فایکو سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
ناودانی ۲۰ فابریک ابهر کف بنگاه شادآباد کیلوگرم
ناودانی ۲۰ بلند ابهر کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۷٬۰۰۰
ناودانی ۳۰ بلند روسی کف بنگاه شادآباد کیلوگرم

آرسینکو تأمین کننده ناودانی

قیمت پروفیل

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۷/۲۲

نام محصول کارخانه
ترخیص واحد قیمت وزن هر شاخه 6 متری(کیلوگرم)
پروفیل ۱۰×۲۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۴۰۰ ۴/۵
پروفیل ۱۰×۲۵ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵/۵
پروفیل ۱۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶/۵
پروفیل ۲۵×۲۵ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۷
پروفیل ۲۰×۲۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۷۰۰ ۹
پروفیل ۲۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۵۵۰ ۹/۵
پروفیل ۵۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۴۰۰ ۱۵
پروفیل ۶۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۴۰۰ ۱۷
پروفیل ۴۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۴۰۰ ۱۵
پروفیل ۶۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۹
پروفیل ۸۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۴۰۰ ۲۳
پروفیل ۷۰×۷۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۷,۴۰۰ ۲۸
پروفیل ۱۰۰×۴۰ ایراین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲۷

آرسینکو ارائه کننده پروفیل به همراه فاکتور رسمی

قیمت ورق سیاه

تاریخ به روز رسانی ۹۸/۰۷/۲۲

نام محصول ابعاد کارخانه
ترخیص واحد قیمت (ریال) وزن هربرگ(کیلوگرم)
ورق ۲ میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۵,۷۰۰ ۳۲
ورق ۳ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۵,۱۰۰ ۴۸
ورق  ۴ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۴,۲۰۰ ۶۴
ورق ۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۴‍‍‍‍۰۰ ۸۰
ورق ۶ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍۵۳,۴‍‍‍‍۰۰ ۴۳۵
ورق ۸ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۴‍‍‍‍۰۰ ۵۸۰
ورق ۱۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۵۰۰ ۷۲۰
ورق ۱۲ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۵۰۰ ۸۴۶۵
ورق ۱۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۷۰۰ ۱۰۸۰
ورق ۲۰ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۹۱۵
ورق ۲۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۸۰۰ ۱۴۴۵
ورق ۲۵ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲۳۹۰
ورق ۲۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۸۰۰ ۱۸۰۵
ورق ۳۰ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲۸۷۰
ورق ۳۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۴,۳۰۰ ۲۱۶۵

جهت اطلاع از قیمت سایر محصولات، تماس بگیرید.

اطلاعات فنی آهن آلات