آهن آلات

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو ( rsinco ) با لیست قیمت های بروز آهن آلات در خدمت شماست.

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

لیست قیمت تیرآهن IPE

تاریخ به روزرسانی ۹۷/۱۲/۲۵

نام محصول کارخانه تولیدکننده ترخیص واحد قیمت(ریال)
تیرآهن ۱۲ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۶,۸۵۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۸,۲۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴
فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۶,۵۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز
کف بنگاه شادآباد شاخه ۶,۴۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۶ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۸,۱۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۶
اصفهان
کف بنگاه شادآباد
شاخه
۸,۲۵۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۸ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۹,۶۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۸ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۹,۴۰۰,۰۰۰
نیرآهن ۲۰ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۲۰
فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۲۲ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۲۲ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه
تیرآهن ۲۴ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۲۴ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه
تیرآهن ۲۷ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۳۰ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

آرسینکو  تأمین کننده تیرآهن ipe

قیمت تیرآهن IPB (HEA)

تاریخ به روزرسانی ۹۷/۱۱/۰۱

نام محصول کارخانه ترخیص واحد قیمت (ریال) وزن هر شاخه12متری(کیلوگرم)
تیرآهن هاش ۱۰ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۸۸,۰۰۰ ۲۰۰
تیرآهن هاش ۱۲ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۲۰,۰۰۰
تیرآهن هاش ۱۴ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۷۱,۰۰۰ ۲۹۰
تیرآهن هاش ۱۶ سبک کره کف بنگاه تهران کلوگرم ۷۰,۰۰۰ ۳۶۰
تیرآهن هاش ۱۸ سبک اصفهان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۴۱۰
تیرآهن هاش ۱۸ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۹,۰۰۰ ۴۱۰
تیرآهن هاش ۲۰ سبک اصفهان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۵۰۰
تیرآهن هاش ۲۰ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۹,۰۰۰ ۵۰۰
تیرآهن هاش ۲۲ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۸۷,۰۰۰ ۶۲۰
تیرآهن هاش ۲۴ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۸۸,۰۰۰ ۷۱۰
تیرآهن هاش ۲۶ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۸۱,۰۰۰ ۷۹۰
تیرآهن هاش ۲۸ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۰,۰۰۰ ۹۳۰
تیرآهن هاش ۳۰ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۳,۰۰۰ ۱۰۷۰
تیرآهن هاش ۳۲ سبک کره
کف بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰
 
تیرآهن هاش ۳۴ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۳۰
تیرآهن هاش ۳۶ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۴۰
تیرآهن هاش ۴۰ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۰,۰۰۰ ۱۴۴۰
تیرآهن هاش ۵۰ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۰,۰۰۰ ۱۸۶۰
تیرآهن هاش ۶۰ سبک کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۵,۰۰۰ ۲۱۶۰

ارسینکو ارائه کننده تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن IPB (HEB)

تاریخ به روزرسانی ۹۷/۱۰/۲۳

نام محصول کارخانه ترخیص واحد قیمت(ریال) وزن هر شاخه 12متری (کیلوگرم)
تیرآهن هاش ۱۰ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۰,۰۰۰ ۲۵۸
تیرآهن هاش ۱۲ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۰۰,۰۰۰ ۳۱۰
تیرآهن هاش ۱۴ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۷۰,۰۰۰ ۳۹۰
تیرآهن هاش ۱۶ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۸,۰۰۰ ۵۰۰
تیرآهن هاش ۱۸ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰
تیرآهن هاش ۲۰ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۷۰۰
تیرآهن هاش ۲۲ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۸۸,۵۰۰ ۸۴۰
تیرآهن هاش ۲۴ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۶,۰۰۰ ۱۰۰۰
تیرآهن هاش ۲۶ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۲,۰۰۰
تیرآهن هاش ۲۸ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۱,۰۰۰ ۱۱۹۰
تیرآهن هاش ۳۰ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۵,۰۰۰ ۱۳۵۰
تیرآهن هاش ۳۲ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۰۰
تیرآهن هاش ۳۴ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶۰۰
تیرآهن هاش ۳۶ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰۰
تیرآهن هاش ۴۰ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۰,۰۰۰ ۱۸۳۰
تیرآهن هاش ۵۰ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۵,۰۰۰ ۲۲۵۰
تیرآهن هاش ۶۰ سنگین کره کف بنگاه تهران کیلوگرم ۹۵,۰۰۰ ۲۵۰۰

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو فعال در زمینه فروش تیرآهن هاش سنگین

قیمت میلگرد آجدار A3

تاریخ به روزرسانی ۹۷/۱۲/۲۳

نام محصول کارخانه تولیدکننده ترخیص واحد قیمت(ریال) وزن هرشاخه 6 متری(کیلوگرم)
میلگرد آجدار ۸ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲/۵
میلگرد آجدار ۱۰
ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۳/۷
میلگرد آجدار ۱۲
ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵/۵
میلگرد آجدار ۱۴
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۶,۵۰۰ ۷
میلگرد آجدار ۱۴
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۶۰۰ ۷
میلگرد آجدار ۱۶
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۶,۵۰۰ ۹/۵
میلگرد آجدار ۱۶ آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۶۰۰ ۹/۵
میلگرد آجدار ۱۸
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۶,۵۰۰ ۱۲
میلگرد آجدار ۱۸
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۶۰۰ ۱۲
میلگرد آجدار ۲۰
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۶,۵۰۰ ۱۵
میلگرد آجدار ۲۰
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۶۰۰ ۱۵
میلگرد آجدار ۲۲
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران
کیلوگرم
۴۶,۵۰۰
۱۸
میلگرد آجدار ۲۲
آریاذوب ـ شاهرود
کف بنگاه تهران
کیلوگرم
۴۵,۶۰۰
۱۸
میلگرد آجدار ۲۵
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۶,۵۰۰ ۲۳/۵
میلگرد آجدار ۲۵
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۶۰۰ ۲۳/۵
میلگرد آجدار ۲۸
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۶,۵۰۰ ۲۹
میلگرد آجدار ۲۸
امیرکبیر ـ زاگرس کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۶۰۰ ۲۹
میلگرد آجدار ۳۲
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۶,۵۰۰ ۳۸
میلگرد آجدار ۳۲
امیرکبیر ـ زاگرس کف بنگاه تهران کیلوگرم ۴۵,۶۰۰ ۳۸

فروش میلگرد آجدار ارسینکو

قیمت نبشی

تاریخ به روزرسانی ۹۷/۱۲/۲۵

نام محصول ترخیص واحد قیمت(ریال) وزن هر شاخه 6 متری(کیلوگرم)
نبشی ۳ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰ ۹
نبشی ۳ سبک اسپیرال
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم ۵۲،۷۰۰
۹
نبشی ۳ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۹
نبشی ۳ سپهر تهران کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۰۰۰ ۹
نبشی ۴ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰ ۱۴
نبشی ۴ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۱۴
نبشی ۴ آریان فولاد
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۸,۷۰۰  ۱۴
نبشی ۴ اسپیرال اصفهان کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۷,۷۰۰  ۱۴
نبشی ۵ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ آریا استیل کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۵۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ منظومه اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۰۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ یاوران زنجان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۷۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۶ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ یاوران زنجان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۲۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ منظومه اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۷۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۷ ناب تبریز کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۵۳,۷۰۰ ۴۴
نبشی ۸ المهدی اصفهان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۷۰۰ ۵۷/۵
نبشی ۸ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۵۷/۵
نبشی ۱۰ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۹۰
نبشی ۱۲ مگا استیل کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۷۰۰ ۱۲۵
نبشی ۱۲ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۷۰۰ ۱۲۵
نبشی ۱۵ فابریک آریان کف بنگاه شادآباد
 کیلوگرم  ۶۳,۷۰۰ ۲۰۲
نبشی ۱۵ بلند اریان کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
 ۶۴,۷۰۰ ۲۰۲

فروش نبشی st37 آرسینکو

قیمت ناودانی

تاریخ به روزرسانی ۹۷/۱۲/۲۵

نام محصول ترخیص واحد قیمت(ریال)
ناودانی ۵ اسپیرال اصفهان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ناودانی ۶ سبک اسپیرال
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۵۲,۷۰۰
ناودانی ۶ دهشیر یزد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
ناودانی ۶ شکفته مشهد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
ناودانی ۸ شکفته مشهد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
ناودانی ۱۰ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
ناودانی ۱۰ فولاد تهران کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۷۰۰
ناودانی ۱۰ آریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۸,۲۰۰
ناودانی ۱۰ بلند ابهر سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۵۶,۰۰۰
ناودانی ۱۲ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
ناودانی ۱۲ دهشیر یزد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
ناودانی ۱۲ بلند ابهر سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۵۷,۰۰۰
ناودانی ۱۴ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
ناودانی ۱۴ بلند ابهر کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۷۰۰
ناودانی ۱۴ بلند ابهر سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۵۶,۰۰۰
ناودانی ۱۶ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
ناودانی ۱۶ بلند اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
ناودانی ۱۸ بلند ابهر کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
ناودانی ۱۸ بلند روسی کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ناودانی ۱۸ بلند فایکو سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۶۱,۵۰۰
ناودانی ۲۰ بلند فایکو کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ناودانی ۲۴ بلند فایکو کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۷۹,۰۰۰
ناودانی ۳۰ بلند روسی کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۱۵۰,۰۰۰

آرسینکو تأمین کننده ناودانی

قیمت پروفیل

تاریخ به روزرسانی ۹۷/۱۲/۲۵

نام محصول کارخانه
ترخیص واحد قیمت وزن هر شاخه 6 متری(کیلوگرم)
پروفیل ۱۰×۲۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۰۰۰ ۴/۵
پروفیل ۱۰×۲۵ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۰۰۰ ۵/۵
پروفیل ۱۰×۳۰ ایرنی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۰۰۰ ۶/۵
پروفیل ۲۰×۲۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۳۰۰ ۷
پروفیل ۲۵×۲۵ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۲۰۰ ۹
پروفیل ۲۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۲۰۰ ۹/۵
پروفیل ۵۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۰۰۰ ۱۵
پروفیل ۶۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۰۰۰ ۱۷
پروفیل ۴۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۰۰۰ ۱۵
پروفیل ۶۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۰۰۰ ۱۹
پروفیل ۸۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۰۰۰ ۲۳
پروفیل ۱۰۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۰۰۰ ۲۸
پروفیل ۷۰×۷۰ ایراین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۰۰۰ ۲۷

آرسینکو ارائه کننده پروفیل به همراه فاکتور رسمی

قیمت ورق سیاه

تاریخ به روز رسانی ۹۷/۱۲/۲۳

نام محصول ابعاد کارخانه
ترخیص واحد قیمت (ریال) وزن هربرگ(کیلوگرم)
ورق ۲ میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ روس کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۹۰۰ ۳۲
ورق ۳ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۰۰۰ ۴۸
ورق  ۴ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰,۰۰۰ ۶۴
ورق ۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۸,۸۰۰ ۸۰
ورق ۶ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰,۶۰۰ ۴۳۵
ورق ۸ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰,۶۰۰ ۵۸۰
ورق ۱۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰,۶۰۰ ۷۲۰
ورق ۱۲ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۶۰۰ ۸۴۶۵
ورق ۱۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۶۰۰ ۱۰۸۰
ورق ۲۰ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۴,۰۰۰ ۱۹۱۵
ورق ۲۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۷۰۰ ۱۴۴۵
ورق ۲۵ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۴,۰۰۰ ۲۳۹۰
ورق ۲۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۳,۷۰۰ ۱۸۰۵
ورق ۳۰ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲۸۷۰
ورق ۳۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲۱۶۵

جهت اطلاع از قیمت سایر محصولات، تماس بگیرید.

اطلاعات فنی آهن آلات