آهن آلات

شرکت راستین ساختار ایفا نیرو با نام تجاری آرسینکو ( rsinco ) با لیست قیمت های بروز آهن آلات در خدمت شماست.

قیمت ها جهت برآورد هزینه می باشد، برای تأیید نهایی تماس بگیرید.

لیست قیمت تیرآهن IPE

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۴/۱۰

نام محصول کارخانه تولیدکننده ترخیص واحد قیمت(ریال)
تیرآهن ۱۲ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۷٬۱۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۴ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۷٬۰۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۴
فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه
تیرآهن ۱۴ مگا
کف بنگاه شادآباد شاخه ۶٬۱۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۶ مگا کف بنگاه شادآباد شاخه ۷٬۹۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۶
اصفهان
کف بنگاه شادآباد
شاخه
۸٬۰۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۸ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۹٬۴۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۱۸ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه
نیرآهن ۲۰ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۰
فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۲ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۲ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۴ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۲۴ فایکو کف بنگاه شادآباد شاخه
تیرآهن ۲۷ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰
تیرآهن ۳۰ اصفهان کف بنگاه شادآباد شاخه ۳۱,۲۰۰,۰۰۰

آرسینکو  تأمین کننده تیرآهن ipe

قیمت میلگرد آجدار A3

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۲/۱۸

نام محصول کارخانه تولیدکننده ترخیص واحد قیمت(ریال) وزن هرشاخه 6 متری(کیلوگرم)
میلگرد آجدار ۸ کف بنگاه تهران کیلوگرم ۲/۵
میلگرد آجدار ۱۰
کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۴,۰۰۰ ۳/۷
میلگرد آجدار ۱۲
کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۴,۰۰۰ ۵/۵
میلگرد آجدار ۱۴
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۲,۷۰۰ ۷
میلگرد آجدار ۱۴
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۱,۹۰۰ ۷
میلگرد آجدار ۱۶
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۲,۷۰۰ ۹/۵
میلگرد آجدار ۱۶ آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۱,۹۰۰ ۹/۵
میلگرد آجدار ۱۸
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۲,۷۰۰ ۱۲
میلگرد آجدار ۱۸
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۱,۹۰۰ ۱۲
میلگرد آجدار ۲۰
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۲,۷۰۰ ۱۵
میلگرد آجدار ۲۰
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۱,۹۰۰ ۱۵
میلگرد آجدار ۲۲
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران
کیلوگرم
۵۲,۷۰۰
۱۸
میلگرد آجدار ۲۲
آریاذوب ـ شاهرود
کف بنگاه تهران
کیلوگرم
۵۱,۹۰۰
۱۸
میلگرد آجدار ۲۵
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۲,۷۰۰ ۲۳/۵
میلگرد آجدار ۲۵
آریاذوب ـ شاهرود کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۱,۹۰۰ ۲۳/۵
میلگرد آجدار ۲۸
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۲,۷۰۰ ۲۹
میلگرد آجدار ۲۸
امیرکبیر ـ زاگرس کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۱,۹۰۰ ۲۹
میلگرد آجدار ۳۲
اصفهان ـ نیشابور کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۲,۷۰۰ ۳۸
میلگرد آجدار ۳۲
امیرکبیر ـ زاگرس کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۱,۹۰۰ ۳۸

فروش میلگرد آجدار ارسینکو

قیمت نبشی

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۴/۱۰

نام محصول ترخیص واحد قیمت(ریال) وزن هر شاخه 6 متری(کیلوگرم)
نبشی ۳ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰ ۹
نبشی ۳ سبک اسپیرال
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم ۵۲٬۰۰۰ ۹
نبشی ۳ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۰۰۰ ۹
نبشی ۳ سپهر تهران کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۲۰۰ ۹
نبشی ۴ نستا تهران
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۲۰۰ ۱۴
نبشی ۴ ابهر زنجان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۵٬۰۰۰ ۱۴
نبشی ۴ آریا استیل
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۴٬۵۰۰  ۱۴
نبشی ۴ اسپیرال اصفهان کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۸٬۵۰۰  ۱۴
نبشی ۵ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ آریا استیل کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۵۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۰۰۰ ۲۲/۵
نبشی ۵ نستا تهران کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۲۲/۵
نبشی ۵ یاوران زنجان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۲۲/۵
نبشی ۶ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۳۲/۵
نبشی ۶ ظهوریان مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۰۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ یاوران زنجان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۵٬۰۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۶ منظومه اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۵۰۰ ۳۲/۵
نبشی ۷ آریان فولاد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۵۲٬۰۰۰ ۴۴
نبشی ۸ ابهر زنجان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۵٬۰۰۰ ۵۷/۵
نبشی ۸ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۵۰۰ ۵۷/۵
نبشی ۱۰ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۵٬۰۰۰ ۹۰
نبشی ۱۰ فولاد اشتهارد
کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۴۴٬۰۰۰ ۹۰
نبشی ۱۲ مگا استیل کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۵۰۰ ۱۲۵
نبشی ۱۲ اریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۵٬۵۰۰ ۱۲۵
نبشی ۱۵ بلند اریان کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
 ۶۶٬۷۰۰ ۲۰۲

فروش نبشی st37 آرسینکو

قیمت ناودانی

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۴/۱۰

نام محصول ترخیص واحد قیمت(ریال)
ناودانی ۵ اسپیرال اصفهان
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم
ناودانی ۶ سبک اسپیرال
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۵۲٬۷۰۰
ناودانی ۶ دهشیر یزد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۴٬۵۰۰
ناودانی ۶ شکفته مشهد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰
ناودانی ۸ شکفته مشهد
کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰
ناودانی ۱۰ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰
ناودانی ۸ فولاد تهران کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۵۰۰
ناودانی ۱۰ آریان فولاد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۵۰۰
ناودانی ۱۰ بلند ابهر سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۵۴٬۰۰۰
ناودانی ۱۲ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰
ناودانی ۱۲ دهشیر یزد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۵٬۷۰۰
ناودانی ۱۲ بلند ابهر سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۵۴٬۰۰۰
ناودانی ۱۴ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۷٬۰۰۰
ناودانی ۱۴ بلند اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۵۰۰
ناودانی ۱۴ بلند ابهر سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۵۴٬۰۰۰
ناودانی ۱۶ شکفته مشهد کف بنگاه شادآباد کیلوگرم
ناودانی ۱۶ بلند اصفهان کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۴۶٬۵۰۰
ناودانی ۱۸ بلند ابهر کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۸٬۰۰۰
ناودانی ۱۸ بلند روسی کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۸٬۰۰۰
ناودانی ۱۸ بلند فایکو سنگین کف بنگاه شادآباد
کیلوگرم
۶۰٬۰۰۰
ناودانی ۲۰ فابریک ابهر کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۸٬۰۰۰
ناودانی ۲۰ بلند ابهر کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۶۰٬۰۰۰
ناودانی ۳۰ بلند روسی کف بنگاه شادآباد کیلوگرم ۱۵۰٬۰۰۰

آرسینکو تأمین کننده ناودانی

قیمت پروفیل

تاریخ به روزرسانی ۹۸/۰۴/۱۰

نام محصول کارخانه
ترخیص واحد قیمت وزن هر شاخه 6 متری(کیلوگرم)
پروفیل ۱۰×۲۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۵,۷۰۰ ۴/۵
پروفیل ۱۰×۲۵ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۵,۷۰۰ ۵/۵
پروفیل ۱۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۵,۷۰۰ ۶/۵
پروفیل ۲۵×۲۵ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۵,۰۰۰ ۷
پروفیل ۲۰×۲۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۵,۰۰۰ ۹
پروفیل ۲۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۵,۰۰۰ ۹/۵
پروفیل ۵۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۵۰۰ ۱۵
پروفیل ۶۰×۳۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۵۰۰ ۱۷
پروفیل ۴۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۵۰۰ ۱۵
پروفیل ۶۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۵۰۰ ۱۹
پروفیل ۸۰×۴۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۵۰۰ ۲۳
پروفیل ۷۰×۷۰ ایرانی کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۵۰۰ ۲۸
پروفیل ۱۰۰×۴۰ ایراین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۵,۰۰۰ ۲۷

آرسینکو ارائه کننده پروفیل به همراه فاکتور رسمی

قیمت ورق سیاه

تاریخ به روز رسانی ۹۸/۰۴/۱۰

نام محصول ابعاد کارخانه
ترخیص واحد قیمت (ریال) وزن هربرگ(کیلوگرم)
ورق ۲ میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ روس کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۰۰۰ ۳۲
ورق ۳ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۱,۰۰۰ ۴۸
ورق  ۴ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۱,۰۰۰ ۶۴
ورق ۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۱,۰۰۰ ۸۰
ورق ۶ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۰۰۰ ۴۳۵
ورق ۸ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۲,۰۰۰ ۵۸۰
ورق ۱۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۱,۰۰۰ ۷۲۰
ورق ۱۲ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰,۸۰۰ ۸۴۶۵
ورق ۱۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۴,۰۰۰ ۱۰۸۰
ورق ۲۰ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۶۱,۰۰۰ ۱۹۱۵
ورق ۲۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۷,۵۰۰ ۱۴۴۵
ورق ۲۵ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۷,۰۰۰ ۲۳۹۰
ورق ۲۵ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۹,۰۰۰ ۱۸۰۵
ورق ۳۰ میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰ اکسین کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۶,۵۰۰ ۲۸۷۰
ورق ۳۰ میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ کاویان کف بنگاه تهران کیلوگرم ۵۷,۲۰۰ ۲۱۶۵

جهت اطلاع از قیمت سایر محصولات، تماس بگیرید.

اطلاعات فنی آهن آلات